พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวกป้องกันใบหน้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวกป้องกันใบหน้า

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) จานวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความตามที่แจ้งมาแล้วนั้น
บัดนี้ เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) รู้สึกปลื้มปิติ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระเมตตาแก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้ดาเนินการสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) พระราชทานดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยมีคณะแพทย์เข้ารับพระราชทานนำโดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
และประธานคณะกรรมการอานวยการเครือข่าย โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยมีคณะแพทย์ที่เข้ารับพระราชทาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รศ.ร้อยเอกหญิงปนัดดา สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มศว)

Share this post