การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 68

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 68

ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet)
ครั้งที่ ๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี