กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 10-11 มกราคม 2562

กลุ่มงานพยาบาล – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 10-11 มกราคม 2562

คณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลเยี่ยมตรวจบริการทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 10-11 มกราคม 2562