พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานหน้ากากทางการแพทย์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้นให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ความตามที่แจ้งมาแล้วนั้น
บัดนี้เครื่อข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) รู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระเมตตาแก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้จัดส่งหน้ากากทางการแพทย์พระราชทานดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยมีคณะแพทย์ที่เข้ารับพระราชทาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
3. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
4. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
5. พ.อ.หญิง รศ.ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. นพ.ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Share this post