กลุ่มงานพยาบาล – คณะอนุกรรมการ เยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มงานพยาบาล – คณะอนุกรรมการ เยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะอนุกรรมการ เยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาผู้เยี่ยมตรวจ คุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ระยะที่ 3 วันที่ 7-9 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2561 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์