คณะอนุกรรมการเภสัชกรเครือข่าย UHOSNET

คณะอนุกรรมการเภสัชกรเครือข่าย UHOSNET

1 ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ประธานคณะอนุกรรมการ
2 ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รองประธานคณะอนุกรรมการ
3 ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี รองประธานคณะอนุกรรมการ
4 ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช อนุกรรมการ
5 ภญ.เพ็ญนภา ม่วงศรี กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อนุกรรมการ
6 ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุกรรมการ
7 ภญ.เยาวภา ชัยเจริญววรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อนุกรรมการ
8 ภก.ธนพงศ์ ชัยณกุล ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อนุกรรมการ
9 ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส หัวหน้างานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อนุกรรมการ
10 ภก.วิชัย ก้องเกียรตินคร งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อนุกรรมการ
11 ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อนุกรรมการ
12 พ.อ.หญิงกังสดาล แก้วภักดี ผอ.กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อนุกรรมการ
13 พ.อ.หญิงจริยา เกตุแก้ว กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อนุกรรมการ
14 ภญ.จิตโสมนัส สุพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล อนุกรรมการ
15 ภก.ชยรัชช์ อุ่นเอกลาภ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ
16 ภญ.อัมพร ฮั่นตระกูล กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ
17 ภญ.ปิยรัตน์ ใจหนัก หัวหน้างานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุกรรมการ
18 ภญ.ภัชรีพร เทศไธสง งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุกรรมการ
19 ภญ.ดวงดาว วงศ์จำปา รอง ผอ. ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ
20 ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ
21 ภญ.สุภาภรณ์ จันทร์ธร ผอ.กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
22 ภญ.กรรณิกา พงศ์ทรางกูร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
23 ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ
24 ภญ.กนกวรรณ คำลือหาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ
25 ภญ.จันทรา ตั้งมีลาภ หัวหน้างานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อนุกรรมการ
26 ภญ.สุชีรา ลีโทชวลิต งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อนุกรรมการ
27 ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
28 ภญ.อัญมณี ปิ่นน้อย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29 ภญ.นลินี อิ่มเอิบสิน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30 ภญ.ศิวพร มิตรรัก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ