3.1 ทีมดำเนินงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2559-2560

3.1 ทีมดำเนินงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2559-2560

ชื่อ-สกุล โรงพยาบาล
รศ. นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รพ.ศรีนครินทร์
ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย รพ.จุฬาลงกรณ์
น.ส.จารุวรรณ ไม้งาม
พญ.นัยนา ณีศะนันท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พญ.นวินดา เจียมบุญศรี รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ รพ.วชิรพยาบาล
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รพ.รามาธิบดี
ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
น.ส.หอมจันทร์ หอมแก่นจันทร์และทีม
รศ. นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผศ. นพ.อัสนี ทองอยู่
นางศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญญโญ
ภญ.ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์ (รพ.ศิริราช) ผู้แทนคณะอนุกรรมการเภสัชกรเครือข่าย UHosNet
ภญ.สมลักษณ์ หิรัญญโชค (รพ.จุฬาลงกรณ์)
พ.อ.หญิง สมฤดี ธันยปาลิต(รพ.พระมงกุฎเกล้า) ผู้แทนคณะอนุกรรมการพยาบาลเครือข่าย UHosNet
นางสุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รพ.ศิริราช
นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย รพ.ราชวิถี
นพ.วชิร รุจิโมระ รพ.พระนั่งเกล้า
พ.อ.หญิง อุษา ตันติแพทยางกูร รพ.พระมงกุฎเกล้า
พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
นพ.ตระการ ไชยวานิช รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
นพ.ลิขิต มาตระกูล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สรพ.สงขลานครินทร์
ผู้แทน รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

1.นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2.รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ รพ.รามาธิบดี
3.รศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด หัวหน้าสาขาทารกแรกเกิด รพ.รามาธิบดี
4.รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการปลูกถ่ายไต รพ.รามาธิบดี