Application RDU

Application RDU รู้เรื่องยา

    โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ชื่อว่า “RDU รู้เรื่องยา” เริ่มแนวคิดจัดทำขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน นำโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม ของ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ) สนับสนุนในการที่จะนำข้อมูลยาสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เข้ากับการขับเคลื่อนไปสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0 ทั้งรายการยาที่สนใจทราบและที่ได้รับจากสถานพยาบาล อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขผู้ร่วมขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ให้การสนับสนุนและร่วมมือเพื่อจัดทาข้อมูลยาที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ รวมทั้งสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้ข้อมูลส่วนต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น


    เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศในการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือ RDU Hospital จึงมีแนวคิดในการพัฒนาข้อมูลยาสาหรับประชาชนที่เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐาน รวมถึงการให้ข้อมูลที่จาเป็นในการใช้ยาผ่านฉลากยาเสริมด้วยการใช้ QR Code / Barcode เนื่องจากข้อมูลฉลากยาปกติที่อยู่บนซองยานั้นมีขนาดเล็กไม่สามารถระบุข้อความได้ครบถ้วน

    โครงการนี้จึงจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทราบถึงข้อมูลยา ทั้งสามารถบันทึกรายการยาส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถานพยาบาลไว้ในอุปกรณ์ เพื่อสะดวกในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจาเป็น โดยในอนาคต โครงการนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อต่อยอดการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การสั่งยาโดยทราบถึงข้อจากัดในการใช้ การตรวจทบทวนรายการยาที่ได้รับ หรือการประสานรายการยา เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์

เปิดตัวแอปฯ “RDU รู้เรื่องยา” ช่วย ปชช.เก็บข้อมูลยาในสมาร์ทโฟน ใช้ยาอย่างปลอดภัย ลดรับยาซ้ำซ้อน