เกี่ยวกับโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

  • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ให้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Project) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) เพื่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร เชื่อมโยง สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างกันของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ในระบบงานด้านเภสัชกรรมและประสานงานกับองค์การภายนอกนั้น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Project) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ นั้น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ร่วมเข้าเป็นคณะทำงานทั้งหมดจำนวน ๑๘ โรงพยาบาล
  • เอกสารแนบที่ 1: ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ RDU UHOSNET
  • เอกสารแนบที่ 2: คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล