การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 69

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 69

ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHosNet)ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา